Provozní řád

I. Úvodní ustanovení

 1.     Provozovatelem Laser Arény Písek jsou dvě právnické osoby. Tento provozní řád platí pro všechny návštěvníky, bez rozdílu účelu jejich návštěvy a je společný pro oba níže uvedené subjekty.
 1.     Vyhrazené prostory na adrese Velké nám. 175, Písek jsou určeny k provozování zábavních činností pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména pak ke hře Laser game (dále jen „Prostory“). Prostory se skládají z recepce/baru, sociálního zařízení, přípravné místnosti a herního prostoru (dále jen „Aréna“).
 1.     a.) Provozovatel a správce kafé/baru je firma Hotnet s.r.o., Husovo nám. 579, Písek IČ: 26091755, DIČ: CZ26091755 (dále jen „Správce“)  
      b.) Provozovatelem Laser game herny a clubu je Laser game club Písek z.s., IČ: 02436469 (dále jen „Provozovatel“), odpovědný vedoucí: Jana Vojíková
      c.) Návštěvníkem je každá osoba, která vchází do Prostor za účelem herním, klubovým či kulturním (dále jen „Hráč“), případně osoba vcházející za účelem                        kavárenským/barovým (dále jen „Host“). Návštěvnici Laser game mohou být jednotlivci nebo skupina, a to dle dohody s Provozovatelem
 1.     Pro ochranu osob a majetku jsou Prostory, vyjma sociálního zařízení, monitorovány kamerovým systémem ze záznamem, který je uchováván po nezbytně nutnou dobu pro případy řešení přestupků, krádeží, způsobení škody apod. Každá osoba vstupující do Prostor souhlasí s monitorováním kamerovým systémem.

II. Provoz a správa Laser game herny, kavárny/baru

 1.     Za plynulý provoz kavárny/baru odpovídá Správce nebo jím pověřená osoba tj. obsluha baru. Za plynulý provoz Laser game herny odpovídá Provozovatel nebo jím pověřená osoba. Telefonický kontakt na Správce a Provozovatele je: + 420 776 606 631
 2.     Termín na Laser game je možno dojednat telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle, e-mailem na laserarena@hotnet.cz, pomocí internetových stránek (rezervace) nebo osobně v objektu Laser aréna Písek.
 3.     Návštěvníci Laser game jsou povinni dostavit se minimálně 15 minut před dojednaným časem. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny či zrušení dojednaného času v závislosti na provozní okolnosti. V případě, že Návštěvníci nejsou schopni přijít v dojednaný čas, jsou povinní tuto skutečnost nahlásit s dostatečným předstihem nejpozději 3 hodiny před dojednaným časem. Pokud tak neučiní, je Provozovatel oprávněn nepřijímat napříště těchto Návštěvníků další rezervace a u hráčů s členstvím jim objednanou hru evidovat jako neodehranou. Hra je možná zrušit kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který vám přišel při rezervaci či telefonicky 776606631.
 4.     Po celou dobu trvání herních aktivit je Návštěvník povinen dbát Pravidel Laser game, s kterými má povinnost se předem seznámit, stejně tak jako předpisů o ochraně majetku a upozornění a pokynů Provozovatele či jím pověřených osob.
 5.     Vybírání poplatků za Laser game či jiné herní aktivity provádí Provozovatel či jím pověřená osoba.
 Ceny herních prvků jsou uvedeny v nápojových lístcích, na internetových stránkách www.laserarenapisek.cz, případně jej poskytne obsluha baru.
 6.     Prostory jsou otevřeny po celý rok s výjimkou některých svátků. Informace o otevírací době či jejích změnách jsou uvedeny na internetových stránkách www.laserarenapisek.cz nebo facebookových stránkách www.facebook.com/laserarenapisek/. Otevírací doba je stanovena: Po - čt 13:00 - 19:00 – Pá - So 10:00 – 21:00, Ne 13:00 – 19:00. O prázdninách či volných školních dnech pak od 10:00 – 19:00. Prostory lze využívat i mimo pracovní dobu, a to po předchozí domluvě.

 7.     Pokud se Návštěvník  nechá dobrovolně vyfotit s ostatními hráči bezprostředně před nebo po hře Laser game, vyslovuje  svůj souhlas s pořízením jeho fotografií, které mohou být uveřejněny na internetových stránkách či Facebooku a použity pro další účely  např. propagace. Pokud Návštěvník s uveřejněním své fotografie nesouhlasí, oznámí obsluze, že se focení nezúčastní. Každý Návštěvník má právo kdykoliv svůj souhlas s uveřejněním jeho fotografie odvolat. 

III.    Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1.     Každý Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby. Zároveň se každý Návštěvník zavazuje zachovávat pravidla zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti a nerušit či neobtěžovat jiné Návštěvníky. Návštěvník je povinen v Prostorách udržovat čistotu, dbát pokynů obsluhy, Správce, Provozovatele a jimi pověřených osob. 
 2.     Způsobí-li Návštěvník svým chováním v Prostorách újmu Provozovateli, Správci či jakékoli třetí osobě, je povinen tuto újmu nahradit v celém jejím rozsahu. Pro vyloučení pochybností Provozovatel ani Správce neodpovídají za újmu způsobenou Návštěvníkem.
 3.     Za veškeré věci odložené mimo uzamykatelné skříňky nenese Provozovatel či Správce žádnou odpovědnost.  
 4.     Do Prostor není dovoleno vnášet vlastní jídlo, nápoje či jiné občerstvení. Výjimku tvoří občerstvení, jehož konzumace je předem dohodnuta s Provozovatelem či Správcem. Konzumace jídla, nápojů a ostatního občerstvení nakoupeného v Prostorách je povolena pouze v prostoru kavárny. Za prostor kavárny je považován prostor, kde jsou umístěny stoly a židle. Konzumace jídla, nápojů, a ostatního občerstvení jinde než v prostoru kavárny, je z hygienických a bezpečnostních důvodů přísně zakázáno a je považováno za porušení Provozního řádu.
 5.     Vstup do Arény, hra Laser game, stejně tak jako další herní aktivy jsou na vlastní nebezpečí a odpovědnost Návštěvníků
 6.     Do přípravné místnosti a Arény je povolen přístup pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu vyhrazených, např. kavárna.
 7.     V Prostorách jsou umístěny další volně stojící herní prvky (kulečník, fuslečník, simulátor, stolní tenis, virtuální realita aj.), jejichž obsluhu zajišťuje Provozovatel. Všechny tyto herní prvky jsou poskytovány Návštěvníkům za úplatu, přičemž cenu je možné zjistit u obsluhy. Je zakázáno vstupovat do herních prvků či je používat bez vědomí obsluhy. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla stanovená pro jednotlivé herní prvky zvlášť. Herní pravidla jsou umístěna u jednotlivých herních prvků ve vývěskách. 
 8.     Za děti a osoby s omezenou svéprávností pohybující se v Prostorách odpovídají rodiče či zákonní zástupci. Děti do 15 let se nesmí po Prostorách pohybovat bez dozoru ani nesmí manipulovat s volně stojícími herními prvky. Pro děti do 6 let je určen prostor dětského koutku.
 9.     Sociální zařízení je určeno pouze Návštěvníkům, nejedná se o veřejné WC.
 10.   Návštěvníci mají povinnost udržovat v Prostorách čistotu a pořádek. V Prostorách platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty bez vodítka a náhubku.
 11.   V případě zranění je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit obsluze baru. Dále mají Návštěvníci povinnost hlásit obsluze veškeré závady Prostor či zábavního zařízení. 
 12.   Návštěvníkům mladším 18 let je zakázáno konzumovat v Prostorách alkoholické nápoje. Obsluha baru je za účelem zjištění věku Návštěvníka oprávněna vyžádat si občanský průkaz, Návštěvník má povinnost se jím prokázat, jinak bere Návštěvník na vědomí, že mu obsluha může odmítnout alkohol prodat.

  Návštěvníci mladší 15 let, kteří vstupují do Prostor za účelem hry Laser game bez doprovodu svého zákonné zástupce, musí předložit obsluze podepsaný Souhlas zákonného zástupce. Souhlas zákonné zástupce je ke stažení zde. Uvedené se nevztahuje na organizované skupiny dopravené dospělou osobou odpovídající za všechny členy skupiny. Za děti odpovídá doprovod, který je doprovází (vedoucí, učitel trenér, rodič).

14.   V Aréně, během hry i mimo, platí zákaz:

a)         vstupu v nevhodné obuvi (např. neuzavřené boty, boty na podpatku, příp. znečištěná obuv)
b)         manipulace s ostrými předměty
c)         vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
d)         přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
e)         konzumace jakýchkoliv nápojů a jídla či odhazování žvýkaček
f)          vstupu podnapilým osobám 

IV. Závěrečná ustanovení

 1.     V případě porušení Provozního řádu či Pravidly Laser Game může být Návštěvník vykázán a podle okolností může být jeho chování nahlášeno příslušným orgánům. 
 2.     Návštěvník je povinen se seznámit před vstupem do Prostor s tímto Provozním řádem a Pravidly Laser game, jež jsou umístěna na webu www.laserarenapisek.cz či www.lasergameclub.cz a vyvěšeni v prostorech Laser arény. Vstupem do Prostor i arény Návštěvník potvrzuje, že byl seznámen s Provozním řádem a zavazuje se jím řídit. 

            Nový Návštěvník hrající poprvé bude navíc ještě proškolen obsluhou baru.  

V Písku dne 1. 1. 2018

 

print Tisk